Opprop

Det er 44 norske jurister/advokater/professorer som har tatt initiativ til dette oppropet. I tillegg har mange organisasjoner og jurister sluttet seg til. Initiativtakere og tilsluttede er listet opp som under.

Oktober 2019

NORGES HOLDNING TIL ISRAELS BRUDD PÅ INTERNASJONAL RETT

Initiativtakerne til dette oppropet støtter norske myndigheters prinsipp om at land som alvorlig og vedvarende bryter folkeretten, skal møtes med økonomiske og politiske sanksjoner.

Israel har i flere tiår blitt kritisert av internasjonale organer for brudd på folkerett, humanitærrett og menneskerettigheter. Kritikken kommer fra FN-organer, internasjonale domstoler, menneskerettighetsorganisasjoner, humanitære organisasjoner og enkeltland. Norge har også fremsatt en slik kritikk flere ganger.

På tross av konvensjoner, FN-resolusjoner og fordømmelse fra det internasjonale samfunnet, har Israel fortsatt sin undertrykking av palestinerne, sin blokade av og krigføring mot befolkningen på Gazastripen, sin bosettingspolitikk på okkuperte områder, sin annektering av palestinsk land og sin neglisjering av beslutninger fattet i Sikkerhetsrådet i FN. 

Vi må i dag konstatere at utsiktene til en rettferdig og fredelig løsning synes fjernere enn noen gang, og at situasjonen for palestinerne forverres fra dag til dag. Fraværet av straffereaksjoner på Israels notoriske brudd på humanitærretten og på manglende respekt for internasjonal rett, fremstår som en støtte til et Israel som anser seg hevet over de normer som gjelder for beskyttelse av okkuperte folk og områder. Denne passiviteten fra det internasjonale samfunnets side undergraver selve folkerettens betydning som standard i det internasjonale rettssystemet.

Vi er alvorlig bekymret for dette åpenbare fraværet av reaksjoner på Israels alvorlige og vedvarende brudd på internasjonal rett. Samtidig som Israels forbrytelser kun møter verbal kritikk fra det internasjonale samfunn, ser vi at andre lands folkerettsbrudd blir møtt med konkrete straffetiltak og tunge sanksjoner.

Norge ønsker å fremstå som en sterk forsvarer av folkerett, demokrati og menneskerettigheter. Som det eneste landet i verden er imidlertid Israel gitt en særstatus i regjeringens politiske plattform ved at regjeringen skal «legge til rette for styrket forsknings- og utviklingssamarbeid, handel, turisme og kulturutveksling med Israel». Norge velger å gi Israel særskilte privilegier tross deres vedvarende og økte folkerettslige brudd. Som norske jurister er vi meget bekymret for denne holdningen som norske myndigheter inntar overfor alvorlige krenkelser av grunnleggende humanitære og folkerettslige prinsipper.

I mangel av et folkerettslig system sto det internasjonale samfunnet i mellomkrigstiden maktesløs overfor staters overgrep mot etniske, nasjonale og religiøse grupper i en rekke land. I dag har vi et internasjonalt regelverk og internasjonale organer som skal beskytte individer og folkegrupper mot overgrep. Hvis vi ikke er konsekvente i vårt forsvar av denne rettsordningen, vil den undergraves og miste sin kraft som vern av grunnleggende menneskerettigheter.

Norske myndigheter må gjenreise respekten for folkeretten og arbeide for at Israels vedvarende og alvorlige brudd på de internasjonale kjørereglene blir møtt med sanksjoner som gjør det klart at den politikken som nå føres, ikke kan aksepteres av det internasjonale samfunnet.

Vedlagte plattform viser grunnlaget for dette oppropet.

Initiativtakere:

Professor Kristian Andenæs

Advokat Edvard Bakke

Advokat Siri Bergem

Professor Jan Fridthjof Bernt

Advokat Sissel Bjørkseth

Jurist Oda Marie Bjørvik

Advokatfullmektig Hedda Larsen Borgan

Advokat Kjell M. Brygfjeld

Advokat Steinar W. Christensen

Advokat Håkon Elvenes

Advokat Bent Endresen

Jurist Marthe Engøy

Jurist Ella Havnevik Giske

Advokat Cathrine Grøndahl

Advokat Pål Hadler

Advokat Christopher Hansteen

Advokat Helge Hjetland

Advokat Helge Hjort

Advokat Ivar Holst

Advokat Geir Hovland

Advokat Frode Sulland

Advokat Harald Thoresen

Advokat Geir Høin

Advokat Solveig Kristine Høgtun

Advokat Berit Jagmann

Professor Alice Kjellevold

Advokat Kirsten Langseth

Advokat Mette Yvonne Larsen

Jurist Ketil Lund

Advokat Kirsten Vikesland Mæhle

Advokat Lornts Nagelhus

Fhv. høyesterettsdommer Gunnar Nerdrum

Professor Bente Ohnstad

Jurist Anders Parmann

Professor Øyvind Ravna

Advokat Knut Rognlien

Advokat Bente Oftedal Roli

Advokat Olav Rød

Advokat Ole Tom Røed

Stipendiat Tarjei Røsvoll

Advokat Marit Lomundal Sæther

Advokat Lorentz Stavrum

Professor Peter Th. Ørebech

Professor Henriette Sinding Aasen

Se listen over tilsluttede (per 10. november 2022)