Norskstøttede Al-Haq ber regjeringen om å handle

Møte på Stortinget: Marian Husein (SV), Ingrid Fiskaa (SV), Susan Power fra Al-Haq, Åsmund Aukrust (AP) og Michael Lynk, FNs spesialrapportør for menneskerettssituasjonen i Palestina. Foto: Ingunn Eriksen

Det er seks måneder siden Israel terrorstemplet seks palestinske samfunnsorganisasjoner: Union of Palestinian Women’s Committees (UPWC), Addameer, Bisan Center for Research and Development, Al-Haq, Defense for Children International – Palestine (DCI-P) og Union of Agricultural Work Committees (UAWC). Tre av disse er norskstøttede: Mens Al-Haq mottar støtte fra Utenriksdepartementet, mottar UAWC og DCI-P bevilgninger fra henholdsvis Norsk Folkehjelp og Redd Barna.

Israel hevder at de seks har bindinger til den allerede terrorstemplede Folkefronten for Palestinas frigjøring (PFLP).

Regjeringen har flere ganger uttrykt skepsis til Israels terrorlisting, I sitt svar på skriftlig spørsmål i Stortinget, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt blant annet dette: Jeg er sterkt bekymret for at handlingsrommet for sivilt samfunn i Palestina blir stadig mer begrenset. Det gjør det vanskeligere å få pålitelig informasjon om menneskerettsbrudd – og overgrep. Jeg har advart om at den israelske beslutningen om å terrorliste seks palestinske organisasjoner vil begrense dette handlingsrommet ytterligere. Sårbare grupper som barn, kvinner og fattige bønder vil bli rammet særlig hardt. Vi har nulltoleranse for mislighold av tilskuddsmidler, og har uttrykkelig bedt Israel om å dokumentere de alvorlige anklagene. Vi er i dialog med Israel, og konsulterer også andre giverland og FN om saken. Om vi ikke innen rimelig tid får tilstrekkelig informasjon som underbygger beslutningen om terrorlisting, vil vi i samråd med andre giverland be om at den omgjøres.

Etter dette, har regjeringen fortsatt ikke bedt om reversering -Vi trenger handling nå, sa Susan Power, Head of Legal Research and Advocacy, Al Haq i sin innledning på konferansen «Sanksjonering av land som bryter internasjonal rett», arrangert av Forsvar folkeretten, 5. april. -Tiden er i ferd med å ebbe ut. Om det ikke handles nå vil terrorstemplingen bli permanent. Så lenge Norge ikke krever vedtaket omgjort, vil angrepene fortsette og de israelske myndighetene vil lykkes i å bringe det palestinske samfunnet til taushet.

Les også uttalelse fra Al-Haq 21. april 2022: The Six Designated Organizations Call for Urgent International Intervention to Revoke the Designations.

På konferansen etterlyste Ingrid Fiskaa, stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti og medlem av utenriks- og forsvarskomiteen, konkret oppfølging fra regjeringen ettersom det ikke finnes bevis for Israels beskyldninger. Åsmund Aukrust, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen, svarte at regjeringen vil videreføre støtten til organisasjonene som er terrorlistet.

Susan Power fra Al-Haq innledet om innskrenkingen og angrepene på det palestinske sivilsamfunnet

– Vi trenger en sterk og klar fordømmelse, sa Power. Vi ber Norge komme med en klar oppfordring til Israel om å trekke tilbake stemplingen, ledsaget av diplomatisk press om en tydelig artikulert tidsramme. Stemplingen av våre organisasjoner under militær ordre betyr at våre kontorer kan bli angrepet av militære. Våre ansatte kan arresteres og stilles for retten i militærdomstolene for sin tilknytning til en terrorstemplet organisasjon, og våre midler, lønn og eiendom kan bli beslaglagt. Dette vil spesielt ramme vårt arbeid overfor Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC).

-I 2016 iverksatte Israel en målrettet svertekampanje mot våre ansatte og organisasjoner for å delegitimere oss. Siden den gangen har Israel forsøkt å avskjære finansieringen av organisasjonene våre, og til og med opprettet et departement hvis eneste formål er å sverte palestinske menneskerettsorganisasjoner som samarbeider med straffedomstolen, blant annet ved å insinuere koblinger til terrorisme og presentere rapporter for europeiske finansieringsinstanser. Da EU-statene fortsatte å bevilge penger, iverksatte Israel terrorstemplingen. Dette må stoppes, sa Power.

Under sitt Oslo-opphold, hadde Susan Power også møte på Stortinget med representanter fra Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet.