Norge må tvinge Israel til å etterleve FNs egne vedtak

Av Forsvar folkeretten ved advokat Kjell Brygfjeld, på vegne av de 44 initiativtakere
Uttalelsen er publisert i Klassekampen 21.mai 2021 under overskriften «Tilsløringen av realitetene«

Palestiner utenfor huset sitt i Øst-Jerusalem som er truet av utkastelse. På plaktaten VI DRAR IKKE. Foto EEAseel Jundi

I første rekke må USA trekke sin uforbeholdne støtte til Israels politikk. Men norske myndigheter kan ikke sitte å vente på dette. Norge må bruke sin plass i Sikkerhetsrådet aktivt til å iverksette sanksjoner som tvinger Israel til å etterleve FNs egne vedtak.

Det uttrykkes nå bekymring for utviklingen av «konflikten» i Midtøsten, og «begge parter blir bedt om å besinne seg».

Forsvar folkeretten er enig i at sivile – menn, kvinner og barn – uansett bosted, har rett til å leve uten frykt for å bli drept i krigshandlinger. Beskyttelsen av sivile liv i Israel, på Vestbredden og i Gaza må imidlertid det internasjonale samfunnet etter hvert ta ansvaret for.

Norske myndigheter har på sin side valgt å «fordømme» rakettutskyting fra Gaza og bedt Israel om å vise «proporsjonalitet» i sitt «selvforsvar» mot det palestinske angrepet. Vi er ikke kjent med innholdet av denne «gjengjeldelsesstandarden» eller hvordan den skal eller bør praktiseres. De faktiske omstendigheter tatt i betraktning, dvs. partenes militære styrke og deres våpenutvalg og sivile beredskap, de fysiske ødeleggelser av private og offentlige bygninger og på samfunnsmessig infrastruktur, antallet og sammensetningen av sivile som er drept, gjør det relevant å stille spørsmål om Israel har respondert uforholdsmessig på angrepene fra Gaza.

Forsvar folkeretten mener at denne ordbruken først og fremst er en tilsløring av det reelle grunnlaget for at opprøret i de palestinske områdene blusser opp – på nytt og på nytt. Ordbruken undergraver også palestinernes legitime rett til å yte motstand mot den over 50 år lange okkupasjonen med krigsforbrytelser og menneskerettighetsbrudd. Så lenge vestlige land ikke er villige til å tvinge israelske myndigheter til å etterleve folkeretten, menneskerettighetene og humanitærretten, må vi bære det tyngste ansvaret for at sivile liv går tapt og for at undertrykkelsen fortsetter.

Israel har siden 1967 okkupert store områder som etter forutsetningene skulle danne grunnlaget for en palestinsk stat. FN har gjentatte ganger vedtatt at Israel må trekke seg tilbake fra de okkuperte områdene. I praksis har Israel utvidet og annektert de områdene som er okkupert. Israel koloniserer i tillegg de okkuperte og annekterte områdene der det nå bor henimot 700.000 israelere i bosettinger som FN gjentatte ganger har slått fast er ulovlige. På tross av dette fortsetter bosettingspolitikken. Også muren fra 2002 som Den internasjonale domstolen i Haag har konkludert er bygd i strid med folkeretten, utvides stadig.

Siden 1947 er hundretusener av palestinere under krig og okkupasjon drevet fra sine hjem som er overtatt av israelere. FN har en rekke ganger truffet vedtak om at de fordrevne palestinerne har rett til å vende tilbake til sine hjem. På tross av dette bor fortsatt flyktningene og deres etterkommere i tredje generasjon i leirer under ekstremt kummerlige forhold. Nøklene til hjemmene som de ble fordrevet fra, bærer de fortsatt med seg.

Etter FNs vedtak skal Jerusalem være underlagt internasjonal kontroll. På tross av dette har Israel okkupert og annektert Jerusalem og gjort den til sin egen hovedstad. Israel endrer systematisk demografien i byen ved i lang tid å ha bedrevet etnisk rensing.

Israelske myndigheter holder befolkningen i Gaza nede i største elendighet gjennom en umenneskelig blokade av både inn- og utreise, levering av varer, medisiner og tjenester. Ved krigsforbrytelsene i 2009, 2012 og 2014 drepte Israel flere tusen sivile palestinere i Gaza og la store deler av den sivile infrastrukturen i grus.  

I dagliglivet lever det det palestinske folket en tilværelse med trakassering og nedverdigelse i alle av dagliglivets små og store gjøremål – barn uten framtid fengsles for steinkasting mot soldater. Dette er en livssituasjon enhver som ønsker det, kan være vitne til – eller som man kan lukke øynene for.

Det er denne nedverdigelsen sammen med langvarig og systematisk brudd på folkeretten, menneskerettighetene og humanitærretten, som avler motstand mot israelsk politikk. Nedverdigelsen slår ut i legitim, rettferdig og aktiv motstand når tyngden av de mange trakasseringene blir for grov – som den nylige militære aksjonen mot retten til å drikke en kopp kaffe foran Damaskusporten under Ramadan.

Det er bare en vei til fred i Midtøsten som handler om å tvinge Israel til å etterleve de folkerettslige forpliktelsene som følge av vedtak i FN. Vedtakene bygger på anerkjente regler som vi krever at hvilket som helst annet land må følge – det være seg Kina, Saudi-Arabia osv., men som Israel år etter år kan straffefritt bryte.

I første rekke må USA trekke sin uforbeholdne støtte til Israels politikk. Men norske myndigheter kan ikke sitte å vente på dette. Norge må bruke sin plass i Sikkerhetsrådet aktivt til å iverksette sanksjoner som tvinger Israel til å etterleve FNs egne vedtak.

Oppropet Forsvar folkeretten ble lansert høsten 2019 av 44 norske jurister basert på norske myndigheters holdning til Israels vedvarende og alvorlige brudd på internasjonal lov.